Επιδότηση

Αιτήσεις

Για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη).

Για τις εξωσχολικές ανταλλαγές και τα ειδικά προγράμματα για εργαζόμενους σε προγράμματα Νεολαίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig). Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα του ποιός είναι φιλοξενών και ποιός φιλοξενούμενος.

Για τις δραστηριότητες µικρής εµβέλειας μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ (είτε στο γραφείο της Λειψίας είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης). Η αίτηση γίνεται χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας µε µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για αυτές τις δραστηριότητες δεν υπάρχουν προθεσµίες υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο μεταξύ αίτησης και διοργάνωσης της δραστηριότητας μικρής εμβέλειας πρέπει να προβλέπεται διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της αίτησής σας.

Ημερομηνίες-Προθεσμίες

Οι πλήρεις και υπογεγραμμένες από όλους τους εταίρους αιτήσεις για επιδότηση μιας δια ζώσης συνάντησης νέων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που το ΕΓΙΝ διαθέτει εναπομείναντες πόρους μπορούν να γίνουν αιτήσεις και πέρα από αυτή την προθεσμία μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές μας για αυτά τα προγράμματα θα ισχύει προθεσμία υποβολής αίτησης τριών μηνών πριν την υλοποίηση του προγράµµατος. Για το έτος 2022 είναι εναπομείναντες πόροι διαθέσιμοι.

Οι αιτήσεις για ψηφιακά προγράμματα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις μήνες πριν την διεξαγωγή του προγράμματος.

Για την υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η δραστηριότητα μικρής εμβέλειας μπορεί να διεξαχθεί το νωρίτερο 4 εβδομάδες μετά την αίτηση.
Εάν η αίτησή σας κατατίθεται μέσω ενός κεντρικού φορέα της Γερμανίας ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπει ο εκάστοτε κεντρικός φορέας.

Κριτήρια επιδότησης

 • Οι συμμετέχοντες είναι νέοι ηλικίας από 12 έως 29 ετών.
 • Οι συμμετέχοντες έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα ή τη Γερμανία και το δικαίωμα να ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται από φορείς (μεμονωμένους αιτούντες και κεντρικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για περισσότερους μεμονωμένους αιτούντες) από την Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίοι ως νομικά πρόσωπα είναι σε θέση να αναλάβουν τη νομική και παιδαγωγική ευθύνη για να υλοποιήσουν προγράμματα και πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις εξειδίκευσης για την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράμματος.

Σύνοψη επιδοτήσεων

Η χρηματοδότησή μας αποτελεί οικονομική επιδότηση και δεν καλύπτει τα συνολικά έξοδα του προγράμματός σας.

Επιδότηση των εξόδων του προγράμματος *Έως καιΠρόσθετο επίδομα λόγω πανδημίας για προγράμματα από 1.1. – 30.9.2022
Διαμονή σε οικογένειες20 €15€ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Διαμονή σε Hostels, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις35 €15€ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Γλωσσικοί διαμεσολαβητές ή/και εμψυχωτές150 €15€ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Επιδότηση εξόδων μετακίνησης0,12€/χλμ.0,03/€ χλμ.
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση ανά πρόγραμμα ανά χώρα300 €
Διοικητικά έξοδα κεντρικών φορέων (Γερμανία)100 €

* ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα κοινού προγράμματος

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας μπορούν να λάβουν επιδότηση μέχρι 1.000 ευρώ. Τουλάχιστον το 10% των συνολικών δαπανών του προγράμματος θα πρέπει να προέρχονται από ιδίους πόρους.
Για τις υβριδικές συναντήσεις νέων παρέχονται επιπλέον 60 Ευρώ ανά ημέρα κοινού προγράμματος για την τεχνική υποστήριξη της συνάντησης.

Δεν χρηματοδοτούμε

 • Σπουδές και επιστημονικές ανταλλαγές (πχ. παραμονή φοιτητών ή πρακτική άσκηση που αφορά σπουδές σε άλλη χώρα, επιστημονικές σπουδές και επιστημονικά έργα)
 • Εμπορικά και τουριστικά προγράμματα
 • Κατασκευαστικά έργα. Δεν παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση ή την συντήρηση τόπων που εξυπηρετούν την εκπαίδευση και τη συνάντηση νέων
 • Πολυεθνικά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα με συμμετέχοντες από περισσότερες από τρεις χώρες.
 • Εθνικά ταξίδια σε τόπους μνήμης
 • Ιδιωτική παραμονή στην άλλη χώρα, με σκοπό πχ. την παρακολούθηση σεμιναρίων γλώσσας ή την εργασία ως Au-Pair.
 • Παραμονή για όλο το σχολικό έτος στην άλλη χώρα
 • Δαπάνες προσωπικού

FAQ

Στον παρακάτω οδηγό θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις στο ΕΓΙΝ.

Εάν η ερώτηση σας δεν έχει απαντηθεί παρακάτω, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@egin-dgjw.org

Είδη προγραµµάτων και αιτήσεις

Τι είδους προγράµµατα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν;

Το ΕΓΙΝ χρηµατοδοτεί ελληνογερµανικά προγράµµατα, δηλαδή προγράµµατα που πραγµατοποιούνται από κοινού από έναν ελληνικό και έναν γερµανικό φορέα. Η συνάντηση των συμμετεχόντων διαρκεί από 5 (στα ειδικά προγράμματα 4) έως 30 ημέρες. Η συνάντηση των νέων δεν επιτρέπεται να έχει τουριστικό χαρακτήρα. Επιπλέον χρηµατοδοτούνται και τριµερή προγράµµατα στα οποία συµµετέχει φορέας άλλης µίας χώρας. Θα πρέπει να συμμετέχουν σχεδόν ισάριθμοι νέοι από όλες τις συμμετέχουσες χώρες (τουλάχιστον 5).

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;

Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν από φορείς (µεµονωµένους αιτούντες και κεντρικούς φορείς της Γερµανίας που είναι αρµόδιοι για περισσότερους µεµονωµένους αιτούντες) από την Γερµανία και την Ελλάδα. Οι φορείς πρέπει ως νοµικά πρόσωπα να είναι σε θέση να αναλάβουν τη νοµική, θεµατική και παιδαγωγική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραµµάτων και να πληρούν τις διοικητικές προϋποθέσεις για την οργανωτική διεκπεραίωση του προγράµµατος.

Τί είναι οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας;

Οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας είναι δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζουν τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων αλλά σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές μας δε μπορούν να επιδοτηθούν ως συνάντηση νέων ή ως πρόγραμμα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας.
Στόχος των δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας είναι να υποβοηθούν τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων (ήδη εγκεκριμένες ή μη). Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 1000 €. Τουλάχιστον 10% των συνολικών δαπανών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων µικρής εμβέλειας σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές χρηµατοδότησης, µπορεί να αιτηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Για την υποβολή αιτήσεων για τις δρασηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η δραστηριότητα μικρής εμβέλειας μπορεί να διεξαχθεί το νωρίτερο 4 εβδομάδες μετά την αίτηση.
Κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες μικρής εμβέλειας πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ήδη εγκεκριμένου προγράμματος. Για παράδειγμα: Στα πλαίσια μίας ανταλλαγής νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα δημιουργούν οι συμμετέχοντες ένα γκράφιτι. Κατόπιν επιθυμούν να τυπώσουν το γκράφιτι σε μπλούζες ως ενθύμιο. Η οικονομική υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος μπορεί να γίνει μέσω αίτησης για μία δραστηριότητα μικρής εμβέλειας.
Υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής δραστηριοτήτων μικρής εμβέλειας ψηφιακά (βλ. κάτωθι).

Σε ποιον απευθύνονται οι γερμανικοί και οι ελληνικοί φορείς για να αιτηθούν μία δραστηριότητα μικρής εμβέλειας;

Οι γερμανικοί φορείς απευθύνονται στον αρμόδιο κεντρικό φορέα, ενώ οι ελληνικοί φορείς απευθείας στο ΕΓΙΝ.

Μπορούν να χρηµατοδοτηθούν ψηφιακά προγράµµατα;

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακών προγραμμάτων. Υπάρχουν δύο είδη ψηφιακών προγραμμάτων:

1. Υβριδική συνάντηση νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στις υβριδικές συναντήσεις νέων η ελληνική ομάδα συναντιέται δια ζώσης στην Ελλάδα, η γερμανική ομάδα δια ζώσης στη Γερμανία και μεταξύ τους οι ομάδες συναντιούνται διαδικτυακά.

Οι προϋποθέσεις για αυτά τα ψηφιακά προγράμματα είναι:

 • Ελάχιστη διάρκεια 4 ημερών, δεν είναι υποχρεωτικό οι ημέρες να είναι συνεχόμενες
 • Ο γερμανικός και ο ελληνικός φορέας θεωρούνται φιλοξενούντες
 • Μία ημέρα προγράμματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ώρες κοινού προγράμματος
 • Τουλάχιστον το 50% του προγράμματος πρέπει να διεξάγεται από κοινού διαδικτυακά. Στον υπόλοιπο χρόνο μπορούν να δουλεύουν οι ομάδες νέων από τη Γερμανία και την Ελλάδα ξεχωριστά
 • Για τις υβριδικές συναντήσεις νέων ισχύουν τα ποσά χρηματοδότησης που ισχύουν και στις δια ζώσης συναντήσεις (βλ. πίνακα κάτωθι). Παρέχονται επιπλέον 60 Ευρώ ανά ημέρα κοινού προγράμματος για την τεχνική υποστήριξη της συνάντησης.

2. Ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας

Για ψηφιακές δραστηριότητες μικρής εμβέλειας ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι: Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι 1000 €. Τουλάχιστον 10% των συνολικών δαπανών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η χρηµατοδότησή τους µπορεί να αιτηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριµένης φόρµας. Αρκεί µια σύντοµη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηµατοδότησης. Δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων τέτοιων προγραμμάτων. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες.

Επιδοτούνται υβριδικά προγράµµατα (εν µέρει ψηφιακά εν µέρει δια ζώσης);

Ναι, µπορείτε να συνδυάσετε τις δραστηριότητες (βλ. άνωθι, ερώτηση για ψηφιακά προγράμματα).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Για τις σχολικές και αθλητικές ανταλλαγές οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη).

Για τις εξωσχολικές ανταλλαγές και τα προγράμματα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig).

Για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας (βλ. παραπάνω) μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ (είτε στο γραφείο της Λειψίας είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης).

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η αίτηση μας στο ΕΓΙΝ μέσω του Κεντρικού Φορέα;

Οι Κεντρικοί Φορείς είναι φορείς που συνεργάζονται με το ΕΓΙΝ και αναλαμβάνουν την αρχική επεξεργασία ορισμένων αιτήσεων και τη διαχείριση της χρηματοδότησης τους. Οι Κεντρικοί Φορείς λειτουργούν προς το παρόν μόνο στη Γερμανία και είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένους φορείς ανάλογα με τη θεματική τους δραστηριότητα ή την έδρα τους. Στη Γερμανία, οι περισσότερες οργανώσεις νέων εντάσσονται σε έναν Κεντρικό Φορέα, που λειτουργεί ως «ομπρέλα».

Για τις αθλητικές ανταλλαγές οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη), μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για τις εξωσχολικές ανταλλαγές και τα προγράμματα για ειδικούς που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Λειψίας (Markt 10, 04109 Leipzig), μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για τις σχολικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη),

Για τις σχολικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στη Γερμανία στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. (Τ.Θ. 10498 – 54110 – Θεσσαλονίκη), μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας (βλ. παραπάνω) μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ (είτε στο γραφείο της Λειψίας είτε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης), μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα (όπου υπάρχει).

Για την Πρακτική Άσκηση και Παρακολούθηση εργασίας μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε ένα από τα δύο γραφεία του ΕΓΙΝ, μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Φορέα.

Σε ποια γλώσσα υποβάλλεται η αίτηση;

Το έντυπο αίτησης είναι δίγλωσσο. Τα γραφεία μας στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη εργάζονται και στις δύο γλώσσες. Οι αιτούντες από τη Γερμανία συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης που τους αφορούν στα γερμανικά και οι αιτούντες από την Ελλάδα στα ελληνικά.

Συνιστούμε να συμπληρώσετε τα πεδία της αίτησης που συμπληρώνονται από κοινού και από τους δύο φορείς (πχ. περιγραφή προγράμματος) και στα γερμανικά.

Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση για ένα πρόγραμμα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που το ΕΓΙΝ διαθέτει εναπομείναντες πόρους μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις και πέρα από αυτή την προθεσμία μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές μας, για αυτά τα προγράμματα ισχύει προθεσμία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Για το έτος 2022 υπάρχουν διαθέσιμοι εναπομείναντες πόροι, επομένως μπορείτε ακόμα να υποβάλλετε αιτήσεις για προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Οι αιτήσεις για ψηφιακά προγράμματα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις μήνες πριν την διεξαγωγή του προγράμματος.

Για την υποβολή αιτήσεων για τις δραστηριότητες μικρής εμβέλειας δεν υπάρχουν σταθερές προθεσμίες. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης είναι 4 εβδομάδες. Συνεπώς η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας, ότι εάν η αίτησή σας κατατίθεται στο ΕΓΙΝ μέσω κεντρικού φορέα της Γερμανίας, τότε ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπει ο εκάστοτε κεντρικός φορέας, γι’ αυτό σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε πάντα με το Γερμανό εταίρο σας σχετικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης.

Η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail;

Μέσω ταχυδρομείου. Η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Εκτός από το έντυπο της αίτησης είναι απαραίτητο κάποιο άλλο δικαιολογητικό;

1. Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης (βλ. Αίτηση)

2. Εκτύπωση της διαδρομής, για την οποία αιτείστε τη χρηματοδότηση (πχ. Google Maps)

3. Ο ελληνικός φορέας πρέπει να στείλει ένα αντίγραφο του καταστατικού, το τελευταίο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα ΔΣ ή σχετικό αποδεικτικό για τη νόμιμη εκπροσώπησή του και το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους.

Μπορούμε να υποβάλλουμε πάνω από μία αίτηση;

Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε πάνω από μία αίτηση. Κάθε αίτηση αφορά ένα πρόγραμμα, μία ανταλλαγή.

Γίνεται αποδεκτή η ψηφιακή υπογραφή;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να εγκρίνουμε προγράμματα χωρίς την πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα ή καθυστερήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.

Είναι δυνατή η επιδότηση/συγχρηματοδότηση και από άλλες πηγές;

Σε γενικές γραμμές η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων είναι δυνατή. Εφόσον εγκριθεί επιδότηση/συγχρηματοδότηση από άλλους φορείς ή άλλα διμερή Ιδρύματα Νεολαίας πρέπει να την αναφέρετε στο ΕΓΙΝ. Αιτήσεις για συγχρηματοδοτήσεις από άλλα προγράμματα ή Ιδρύματα Νεολαίας θα εξετάζονται ξεχωριστά ανά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Auswärtiges Amt) και από το Ταμείο για Παιδιά και Νέους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Kinder- und Jugendplan des Bundes – KJP).

Συμμετέχοντες

Τι ηλικία πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες;

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι όλοι/ες οι νέοι/ες που κατοικούν στην Ελλάδα και στη Γερμανία από 12 έως 29 ετών.

Επιδοτούνται άτομα διαφορετικής εθνικότητας που δεν έχουν την ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα;

Ναι, εφόσον διαμένουν νόμιμα σε μία από τις δύο χώρες και έχουν δικαίωμα μετακίνησης εκτός της χώρας που διαμένουν.

Είδη και ύψος επιχορηγήσεων

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης που μπορεί να αιτηθεί κανείς στο ΕΓΙΝ;

Οι βάσεις για τη χρηματοδότηση είναι οι κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης (Τις βρίσκετε και στις δύο γλώσσες στο www.dgjw-egin.org)

Η χρηματοδότησή μας αποτελεί οικονομική ενίσχυση (επιδότηση) και δεν καλύπτει τα συνολικά έξοδα του προγράμματός σας.

Επιδότηση των εξόδων του προγράμματος *Έως καιΠρόσθετο επίδομα λόγω πανδημίας για προγράμματα από 1.1. – 30.9.2022
Διαμονή σε οικογένειες20 €15 € ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Διαμονή σε Hostels, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις35 €15€ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Γλωσσικοί διαμεσολαβητές ή/και εμψυχωτές150 €15 € ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα
Επιδότηση εξόδων μετακίνησης0,12 € / χλμ.0,3 € / χλμ.
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση ανά πρόγραμμα ανά χώρα300 €
Διοικητικά έξοδα κεντρικών φορέων (Γερμανία)100 €

* ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα κοινού προγράμματος

Παράδειγμα

Οργανώνεται μία συνάντηση ανταλλαγής νέων από την Θεσσαλονίκη και τη Λειψία. Η συνάντηση θα γίνει στη Λειψία και περιλαμβάνει 7 ημέρες κοινού προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 νέοι / νέες από την Ελλάδα, 10 νέοι / νέες από τη Γερμανία, 2 συνοδοί για κάθε ομάδα και ένας γλωσσικός διαμεσολαβητής/εμψυχωτής (σύνολο 25 άτομα) . Η επιδότηση υπολογίζεται ως εξής:

Ο γερμανικός φορέας (σε αυτή την περίπτωση φιλοξενών) αιτείται τα έξοδα προγράμματος και ο ελληνικός φορέας (σε αυτή την περίπτωση φιλοξενούμενος) τα έξοδα μετακίνησης.

Έξοδα προγράμματος (φιλοξενών)

Είδος επιδότησηςΣύνολο
Διαμονή όλων των συμμετεχόντων πχ. σε ξενώνα25 άτομα x 7 ημέρες x 35 €6.125 €
Γλωσσικός εμψυχωτής7 ημέρες x 150 €1.050 €
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση300 €300 €
7.475 €

Εξοδα μετακίνησης (φιλοξενούμενος)
Η απόσταση Θεσσαλονίκης – Λειψίας είναι 1775 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το Google maps).

Είδος επιδότησηςΣύνολο
Έξοδα μετακίνησης12 άτομα x 0,12 € x 1775 χλμ2.556 €
Επιδότηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση300 €300 €
2.856 €

Ποιος λαμβάνει την επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης και ποιος λαμβάνει την επιδότηση για τα ημερήσια ποσά;

Η επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης (0,12€/χλμ ανά συμμετέχοντα) αποτελεί
μέρος της κοινής αίτησης και καταβάλλεται στον φορέα που ταξιδεύει (φιλοξενούμενος), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της μετακίνησης. Τα στοιχεία του λογαριασμού πρέπει να συμπληρώνονται στην αίτηση ή να διαβιβάζονται χωριστά στο ΕΓΙΝ. Τα έξοδα μετακίνησης αφορούν το ταξίδι των φιλοξενούμενων από την έδρα του φορέα μέχρι τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Ο φιλοξενών φορέας λαμβάνει τα ημερήσια ποσά για την διαμονή για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς είναι υπεύθυνος για τη διαμονή και το πρόγραμμα στη χώρα υποδοχής.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση μετακινήσεων;

Η επιδότηση για τις μετακινήσεις υπολογίζεται ανά συμμετέχοντα και βάσει χιλιομετρικής απόστασης. Η βάση για τον υπολογισμό είναι η απλή διαδρομή μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου συνάντησης. Στην αίτηση σας πρέπει να επισυνάπτεται μία εκτύπωση αυτής της διαδρομής.

Ποιος δικαιούται την επιχορήγηση για την προετοιμασία και αξιολόγηση των έργων στη χώρα του;

Το ποσό της επιχορήγησης για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος (ύψους έως 300 €) αφορά τις δράσεις κάθε φορέα που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία ή/και την αξιολόγηση του προγράμματος στη χώρα διαμονής του. Ως εκ τούτου μπορεί να την αιτηθεί και ο φιλοξενούμενος και ο φιλοξενών φορέας (ο καθένας μία φορά ανά πρόγραμμα). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει την προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος τόσο από τους φιλοξενούμενους όσο και από τους φιλοξενούντες στην αντίστοιχη χώρα καταγωγής τους. Δεν αφορά απαραίτητα μια κοινή διμερή προετοιμασία σε έναν τόπο. Τα έξοδα για την προετοιμασία και αξιολόγηση πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδείξεις, προκειμένου να καταβληθεί το εγκεκριμένο ποσό. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων. Συνεπώς μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά. Η μέγιστη διάρκεια των προγραμμάτων για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των έργων ανέρχεται σε τρεις ημέρες. Για την προετοιμασία και αξιολόγηση του προγράμματος που πραγματοποιείται από κοινού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί και ξεχωριστή αίτηση ως ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής ειδικών που ασχολούνται με προγράμματα Νεολαίας.

Πώς κατανέμεται η ευθύνη για τα εγκεκριμένα ποσά επιχορήγησης μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων;

Κάθε δικαιούχος ευθύνεται μόνο για το ποσό της επιδότησης που του έχει εγκριθεί, καθώς αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα: δηλαδή κατά κανόνα οι φιλοξενούμενοι για την επιδότηση των εξόδων μετακίνησης και οι φιλοξενούντες για την επιδότηση της διαμονής. Όποιος από τους φορείς αιτείται την επιχορήγηση για την προετοιμασία και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι επίσης υπεύθυνός για αυτήν. (βλ. προηγούμενη ερώτηση).

Ποιος υποβάλλει αίτηση για επιδότηση διοικητικών εξόδων;

Οι μη κρατικοί κεντρικοί φορείς, οι οποίοι λειτουργούν στη Γερμανία και διαβιβάζουν τις αιτήσεις των μελών τους στο ΕΓΙΝ, δικαιούνται να αιτηθούν επιδότηση διοικητικών εξόδων. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προς το παρόν αντίστοιχες δομές.

Μετά την έγκριση προγραμμάτων

Πότε γίνεται η εκταμίευση της χρηματοδότησης;

Μετά την έγκριση του προγράμματος λαμβάνετε από εμάς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστείτε για την εκταμίευση. Έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε προκαταβολή ύψους έως και 80% του συνολικού εγκριθέντος ποσού. Για να αιτηθείτε την προκαταβολή στείλτε μας ηλεκτρονικά (σε σκαναρισμένη μορφή) την «Αίτηση προκαταβολής», την οποία λαμβάνετε από εμάς μετά την έγκριση του προγράμματός σας, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το πρωτότυπο. Θα πρέπει να προσκομιστεί με τα παραστατικά απόδειξης της υλοποίησης του προγράμματος μετά το πέρας του προγράμματος.

Τί γίνεται στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα της αίτησης;

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων, της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής του προγράμματος οφείλετε να μας ενημερώσετε (μέσω email) πριν τη διεξαγωγή του προγράμματος.

Ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για να γίνει η τελική εκταμίευση;

 • ο κατάλογος παραστατικών (με όλα τα έξοδα – έσοδα)
 • η λίστα συμμετεχόντων με τις γνήσιες υπογραφές τους
 • η πρωτότυπη αίτηση προκαταβολής (εφόσον είχε υποβληθεί)
 • το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος
 • το έντυπο επιβεβαίωσης στοιχείων και απόδειξης υπογεγραμμένο
 • το ιδιωτικό συμφωνητικό και το νόμιμο παραστατικό του γλωσσικού
  διαμεσολαβητή ή/και εμψυχωτή
 • το πρόγραμμα της συνάντησης όπως τελικά διεξήχθη
 • αποδεικτικό της χρήσης του λογότυπου του ΕΓΙΝ στις δημοσιεύσεις σας
 • σε περίπτωση ελέγχου και κατόπιν αιτήματός μας: μέρος των
  τιμολογίων/αποδείξεων

Τα παραπάνω έντυπα σας αποστέλλονται από εμάς μετά την έγκριση του προγράμματος μαζί με την απόφαση έγκρισης. Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από το πέρας του προγράμματος.

Τριμερή προγράμματα

Ποιες δαπάνες καλύπτονται για την τρίτη χώρα;

Η επιδότηση για τα έξοδα διαμονής είναι διαθέσιμη στα τριμερή προγράμματα για όλους τους συμμετέχοντες για τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στη Γερμανία ή/και στην Ελλάδα. Τα ημερήσια ποσά για όλους τους συμμετέχοντες καταβάλλονται στον φιλοξενούντα φορέα στη Γερμανία ή στην Ελλάδα. Η επιδότηση για τα έξοδα μετακίνησης προβλέπεται μόνο για τους συμμετέχοντες από Γερμανία προς Ελλάδα ή/και Ελλάδα προς Γερμανία, ενώ οι συμμετέχοντες από την τρίτη χώρα δεν λαμβάνουν επιδότηση μετακινήσεων από το ΕΓΙΝ. Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΙΝ.

Γενικές ερωτήσεις

Τι είναι ο γλωσσικός διαμεσολαβητής;

Ο γλωσσικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διερμηνεία ή/και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Το ΕΓΙΝ μπορεί να επιχορηγήσει ποσό έως και 150 €/ημέρα για να καλύψει ο φορέας τα έξοδα για τον/τους γλωσσικό/ούς διαμεσολαβητή/ές.

Τι είναι ο γλωσσικός εμψυχωτής;

Η γλωσσική εμψύχωση είναι μία μέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εκπαίδευσης εκτός σχολικού συστήματος (μη τυπική μάθηση), για να βοηθήσει τους συμμετέχονες να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους για την κουλτούρα και την ιδιαιτερότητα του άλλου και να τους υποστηρίξει στη χρήση νέων επικοινωνιακών στρατηγικών.
Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή γλωσσική εμψύχωση μπορείτε να βρείτε εδώ:
Arbeitshilfe Online-Sprachanimation

Χρηματοδοτούνται τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού;

Η πανδημία, όπως φαίνεται, θα μας συνοδεύσει και το 2022. Προκειμένου να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στα αυξημένα έξοδα που ενδεχομένως προκύπτουν από την τήρηση των μέτρων υγιεινής, όπως η διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, αποφασίσαμε την προσωρινή αύξηση των ποσών επιδότησης για τα προγράμματα που διεξάγονται από 01.01.2022 – 30.09.2022 (βλ. ερώτηση Είδη επιδότησης και ύψος χρηματοδότησης). Τα έξοδα των τεστ δεν επιδοτούνται ξεχωριστά, όπως συνέβαινε το 2021, αλλά μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των παραστατικών που αφορά τα έξοδα του προγράμματος.

Τί ισχύει σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος λόγω του κορωνοϊού;

Ο παρών κανονισμός ακύρωσης ισχύει για το 2022 και αφορά προγράμματα που μπορεί να ακυρωθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών όλων των εταίρων του προγράμματος) στο ΕΓΙΝ ή στον Κεντρικό φορέα και η ακύρωση έχει γνωστοποιηθεί το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Τα έξοδα ακύρωσης φτάνουν έως το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης για τα έξοδα προγράμματος/ταξιδιού και εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν πράγματι καταβληθεί τα σχετικά έξοδα, χωρίς δυνατότητα ακύρωσης ή/και λήψης πιστωτικού κουπονιού.

   • Δεν είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων ακύρωσης για διαδικτυακά προγράμματα που ακυρώθηκαν.
   • Στην περίπτωση υβριδικών προγραμμάτων ισχύει ο κανονισμός της ακύρωσης μόνο για τα δια ζώσης μέρη του προγράμματος που δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μέρος της χρηματοδότησης για να καλύψω λειτουργικά έξοδα/ έξοδα προσωπικού του φορέα μου;

Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Χρηματοδοτούμε αποκλειστικά τις ανταλλαγές νέων και δεν καλύπτουμε έξοδα προσωπικού. Η χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τη διοργάνωση του ταξιδιού, τη διεξαγωγή του προγράμματος καθώς και για τα καταλύματα των συμμετεχόντων.

Βρισκόμαστε σε αναζήτηση εταίρου στην Γερμανία ή στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες να σας υποστηρίξουμε και να ανταποκριθούμε σε τέτοιου είδους αιτήματα, σίγουρα θα ενισχύσουμε αυτή τη δικτύωση στο μέλλον. Μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας και να σας φέρουμε σε επαφή με κάποιον φορέα με κοινές δράσεις, εφόσον έχει εκδηλώσει κάποιος αντίστοιχο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και το ενδιαφέρον σας!